Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Ako ste aktivni ili bivši zaposleni, radnik na određeno vreme, srodnik zaposlenog, penzioner ili podnosilac zahteva za Volkswagen AG, pogledajte sledeću stranicu za informacije o tome kako da ostvarite svoja prava u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Ako ste kupac vozila ili korisnik iznajmljenog vozila kompanije Volkswagen AG i, na primer, želite informacije o lizingu vozila ili uslugama Car-Net / We Connect, podnesite zahtev preko grupe Kupci i zainteresovane strane.

Imate pravo da od nas dobijete informaciju o obradi Vaših podataka o ličnosti.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?

Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Izveštaj sa informacijama ćete dobiti u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva. Posebno se pružaju informacije o vašim matičnim podacima, kategorijama podataka i procesima obrade podataka u okviru vašeg radnog odnosa u kompaniji Volkswagen AG.

Imate pravo da od nas zahtevate ispravku relevantnih netačnih, odn. nepotpunih podataka o ličnosti.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko su ispunjeni preduslovi koji su navedeni u čl. 17 GDPR-a, imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka. Nakon toga možete na primer da zahtevate brisanje Vaših podataka, ukoliko više nisu neophodni u svrhe za koje su prikupljani. Osim toga, ukoliko mi vršimo obradu Vaših podataka na osnovu Vaše saglasnosti, možete zahtevati brisanje ukoliko ste opozvali tu saglasnost.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Imate pravo da zahtevate ograničavanje obrade Vaših podataka, ukoliko su ispunjeni preduslovi iz čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Na primer, to je slučaj kada osporavate tačnost Vaših podataka. Tokom vremena provere tačnosti podataka možete zahtevati ograničenje obrade.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko se obrada zasniva na legitimnom interesu kompanije Volkswagen AG ili trećeg lica, ako je od javnog interesa ili se radi o postupanju po službenom ovlašćenju, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. U slučaju opoziva navedite nam svoje razloge, zbog kojih zahtevate opoziv obrade podataka.
Pored toga, imate pravo da uložite prigovor u slučaju obrade podataka za potrebe direktnog marketinga. To važi i za profilisanje, ukoliko je ono povezano sa direktnim marketingom.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili radi ispunjavanja ugovora i to se obavlja korišćenjem automatizovane obrade, u skladu sa čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo da svoje podatke dobijete u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prosledite nekoj drugoj odgovornoj osobi.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku besplatno opozovete obradu podataka u okviru saglasnosti, tako da ono ubuduće neće važiti.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Osim toga, imate pravo da kod nadzornog tela (npr. kod državnog poverenika za zaštitu podataka Donje Saksonije) uložite žalbu povodom naše obrade vaših podataka. U svim ostalim aspektima, za utvrđivanje potraživanja na raspolaganju su vam instrumenti građanskog prava.

Vaš kontakt: Kancelarija za prava lica na koja se podaci odnose za podatke zaposlenih u kompaniji Volkswagen AG

Poštanska adresa         Adresa e-pošte:
Poštanska adresa Volkswagen AG Brieffach 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMAČKA
Adresa e-pošte: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de