Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Kui Teil tavaliselt puudub konkreetne lepinguline suhe Volkswagen AG-ga ja olete nt annetuste saajad, külastajad, külalised, lepinguvälised organisatsioonide esindajad, konkursil osalejad, lepinguvälised suunamudijad, stipendiaadid, lepinguvälised müügiesindajad või fännid, saate järgmiselt lehelt teavet, kuidas Te oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi saate Volkswagen AG suhtes kasutada.

Sellesse rühma kuuluvad ka andmesubjektid, keda puudutab eriline rollisuhe õigusliku- ja lepinguliste suhete osana (nt õigusvaidluse pooled, avalik-õiguslike küsimustega tegelevate ametiasutuste esindajad, notarid, advokaadid, notarite esindajad, maamõõdubürood, kinnisvara ostjad/müüjad/potentsiaalsed ostjad, liisinguomanikud ja -andjad, loaomanikud ja -andjad, üürnikud ja üürileandjad, rentnikud ja rendileandjad).

Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Kuidas päringut esitada?

Olenevalt õigustest on Teil erinevaid võimalusi Volkswagen AG-le päringu esitamiseks. Kasutage teabenõude esitamiseks veebivormi.

Kuidas toimub isiku tuvastamine ja legitimeerimine?

Niipea kui saame Teie päringu, püüame Teid meie süsteemide abil tuvastada. Kui see ei ole kohe võimalik, saadetakse Teile identifitseerimisnõue. Teil on võimalik end identifitseerida 4 nädala jooksul ja see toimub meie koostööpartneri, Deutsche Posti teenuse PostIdent kaudu. Täpsem teave alljärgnevalt:

Kui olete esitanud päringu sõiduki andmete saamiseks, on vajalik legitimeerimine. Selleks esitage päringu esitamisel asjakohased tõendid, nt sõiduki tehasetähis ja tõend sõiduki omandiõiguse kohta.

Kui kaua võtab otsimine aega?

Päringu töötlemise tähtaeg on vähemalt üks ja maksimaalselt kolm kuud alates päringu saamisest.

Kuidas toimub tagasiside andmine?

Pärast päringu töötlemist saate vastuse digitaalselt või posti teel.

Sõiduki tootjatehase tähis (VIN-kood) on rahvusvaheliselt standarditud, 17-kohaline seerianumber mootorsõiduki kordumatuks identifitseerimiseks. Esiteks leiate koodi registreerimistunnistuse 1. osast. Teiseks kinnitatakse tehasetähis ka mitmesse kohta sõiduki külge, tavaliselt mootoriruumi või sõiduki paremale küljele. Teie esitatud tehasetähise ja sõiduki omamise aja alusel otsime Volkswagen AG süsteemidest Teie isikuandmeid teabearuande jaoks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Palume Teil esitada ainult VW sõiduautode või VW veoautodega seotud päringuid.

Allikas: Saksamaa Liitvabariik, siseministeerium - Bundesdruckerei GmbH
Asjaomaste jooniste puhul on tegemist muudetud versioonidega. Allikas viitab originaaldokumendile, mille kõik osad on katmata.

Tehasetähis on esitatud registreerimistunnistuse 1. osa lõigus „E“.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Üles saab laadida kuni 5 faili. Volkswagen AG aktsepteerib omandiõigust tõendava dokumendina järgmisi dokumente:

  • Registreerimistunnistuse 1. osa (sõiduki registreerimistunnistus)
  • Heakskiidu andnud asutuse dokument omanduse kohta

Kui need kaks tõendit ei ole väljastatud Teie nimele, vajame nõusolekut sõiduki omanikult, kelle nimi on omandiõiguse tõendites märgitud. Vastavad vormid sõiduki üleandmiseks leiate allalaadimise väljalt.

Teil on õigus katta kinni isikut tõendavates ja legitimeerimiseks vajalikes dokumentides andmed, mida Volkswagen AG klienditeenindus ei nõua teie isikusamasuse ja/või sõiduki omandiõiguse kontrollimiseks. Allalaadimise väljal olevast teabelehest andmete katmise kohta leiate teavet selle kohta, milliseid andmeid võite kinni katta.

Andmetega tutvumise taotlemiseks meie veebivormi (privacy.volkswagen.com/request) kaudu saate oma Volkswagen ID-ga isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 kohaselt teavet oma isikuandmete kohta, mis on salvestatud kesksele Volkswagen ID kasutajakontole, sealhulgas sellega seotud digitaalsete teenuste kohta (nt We Park, Volkswagen Connect). Selleks vajame Teilt Volkswagen ID-na sisestatud e-posti aadressi. Seda kasutatakse nn kinnitusega liitumise jaoks. Selleks saadetakse nimetatud e-posti aadressile e-kiri, milles palutakse kinnitamist. Sel juhul töödeldakse Teie päringut alles siis, kui olete vajutanud vastavale kinnituslingile. Pange tähele, et link aegub 48 tunni pärast. Kui kinnitust ei anta, ei kasutata Volkswagen ID-d teie isikuandmete kogumiseks.

Kui soovite esitada mitut Volkswageni ID-d, esitage veel üks päring andmetega tutvumise kohta.

Pange tähele ka võimalust iseseisvalt vaadata, muuta või kustutada oma isikuandmeid, mida töödeldakse Volkswagen AG digitaalsete teenuste raames. Seda funktsionaalsust pakuvad järgmised teenused:

Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või mittetäielike andmete parandamist.

Tegemist võib olla näiteks vale teabega Teie põhiandmetes, mille parandamise korral ei nõuta tavaliselt täiendavaid tõendeid.

Kui soovite oma nime muuta, näiteks abiellumise tõttu, vajate selle muutuse tõendamiseks dokumente.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud eelduste esinemise korral nõuda oma andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Peale selle võite nõuda kustutamist, kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel ja Te tühistate selle nõusoleku.

Soovitame esitada kustutamise õiguse kasutamiseks päringu pärast seda, kui Teid on teavitatud Teie isikuandmetest. Sel juhul võtke meiega ühendust, esitades kustutamispäringu oma sooviga ja eelmise teabenõude ID.

Kui Te ei esita varasemat teabenõuet, nimetage oma kustutuspäringul võimalusel konkreetne töötlemine ja märkige ära oma andmed (vähemalt: eesnimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg).

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud. See on näiteks nii, kui Te vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite siis nõuda töötlemise piirangut.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel. Vastuväidete esitamise korral palume, et jagaksite meiega oma andmete töötlemise vaidlustamise põhjuseid.
Seejuures on Teil õigus vaidlustada andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ja see toimub lisaks automaatse töötlemise abil, on Teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohaselt õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need mõnele teisele andmete töötlejale.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Lisaks on Teil õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi andmekaitseametnikud) kaebus oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Kõigil muudel juhtudel võite oma nõuded esitada tsiviilkohtusse.

Teie kontaktisik: Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskond

Postiaadress:         Tel:   Tel int.: E-post:
Postiaadress: Volkswagen AG Andmekaitsemeeskond Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
SAKSAMAA
Tel: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-post: privacy@volkswagen.de