Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Kui olete hulgimüügipartneri töötaja (nt importöör või rahvusvaheline müügiettevõte (NSC)) või jaemüügiettevõtte partneri töötaja (nt autosalong ja teenindustöökoda), anname sellel lehel ülevaate Teie IKÜM-ist tulenevatest õigustest ja kuidas Te neid õigusi Volkswagen AG suhtes kasutada saate.

Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Kuidas päringut esitada?

Olenevalt õigustest on Teil erinevaid võimalusi Volkswagen AG-le päringu esitamiseks. Kasutage andmetega tutvumise kohta päringu esitamiseks allpool esitatud kontaktandmeid.

Kuidas toimub isiku tuvastamine ja legitimeerimine?

Niipea kui saame Teie päringu, püüame Teid meie süsteemide abil tuvastada. Kui see ei ole kohe võimalik, saadetakse Teile identifitseerimisnõue. Teil on võimalik end identifitseerida 4 nädala jooksul ja see toimub meie koostööpartneri, Deutsche Posti teenuse PostIdent kaudu. Täpsem teave alljärgnevalt:

Kui olete esitanud päringu sõiduki andmete saamiseks, on vajalik legitimeerimine. Selleks esitage päringu esitamisel asjakohased tõendid, nt sõiduki tehasetähis ja tõend sõiduki omandiõiguse kohta.

Kui kaua võtab otsimine aega?

Päringu töötlemise tähtaeg on vähemalt üks ja maksimaalselt kolm kuud alates päringu saamisest.

Kuidas toimub tagasiside andmine?

Pärast päringu töötlemist saate vastuse digitaalselt või posti teel.

Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või mittetäielike andmete parandamist.

Tegemist võib olla näiteks vale teabega Teie põhiandmetes, mille parandamise korral ei nõuta tavaliselt täiendavaid tõendeid.

Kui soovite oma nime muuta, näiteks abiellumise tõttu, vajate selle muutuse tõendamiseks dokumente.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks palun allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud eelduste esinemise korral nõuda oma andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Peale selle võite nõuda kustutamist, kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel ja Te tühistate selle nõusoleku.

Soovitame esitada kustutamise õiguse kasutamiseks päringu pärast seda, kui Teid on teavitatud Teie isikuandmetest. Sel juhul võtke meiega ühendust, esitades kustutamispäringu oma sooviga ja eelmise teabenõude ID.

Kui Te ei esita varasemat teabenõuet, nimetage oma kustutuspäringul võimalusel konkreetne töötlemisjuhtum ja märkige ära oma andmed (vähemalt: eesnimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg).

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks palun allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud. See on näiteks nii, kui Te vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite siis nõuda töötlemise piirangut.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks palun allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel. Vastuväidete esitamise korral palume, et jagaksite meiega oma andmete töötlemise vaidlustamise põhjuseid.
Seejuures on Teil õigus vaidlustada andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks palun allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ja see toimub lisaks automaatse töötlemise abil, on Teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohaselt õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need mõnele teisele andmete töötlejale.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks palun allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks palun allpool olevaid kontaktandmeid.

Lisaks on Teil õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi andmekaitseametnikud) kaebus oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Kõigil muudel juhtudel võite oma nõuded esitada tsiviilkohtusse.

Teie kontaktisik: Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskond

Postiaadress:         Tel:   Tel int.: E-post:
Postiaadress: Volkswagen AG Andmekaitsemeeskond Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
SAKSAMAA
Tel: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-post: privacy@volkswagen.de