Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Ak máte alebo ste mali so spoločnosťou Volkswagen AG uzatvorenú zmluvu s veľkoodberateľom, ako aj ste zamestnancom flotilového zákazníka alebo veľkoodberateľa spoločnosti Volkswagen AG a ste u nás registrovaní v rámci tohto obchodného vzťahu, na tejto stránke vám poskytneme prehľad vašich práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a spôsob, ako si ich môžete uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG.

Máte právo dostávať od nás informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Ako môžem podať žiadosť?

V závislosti od vašich práv máte rôzne možnosti podania žiadosti v spoločnosti Volkswagen AG. Ak chcete požiadať o informácie, použite webový formulár.

Ako sa vykonáva identifikácia a overenie?

Len čo dostaneme vašu žiadosť, pokúsime sa vás identifikovať pomocou našich systémov. Ak sa nám to nepodarí okamžite, dostanete od nás žiadosť o identifikáciu. Možnosť na identifikáciu máte k dispozícii 4 týždne a vykonáva ju služba PostIdent nášho partnera Deutsche Post. Viac na:

Ak ste podali žiadosť týkajúcu sa údajov o vozidle, musíte preukázať svoju totožnosť. Na tento účel budeme od vás potrebovať pri podávaní žiadosti príslušné dokumenty, ako je identifikačné číslo vozidla a doklad o držbe.

Ako dlho trvá spracovanie?

Lehota na spracovanie žiadosti je minimálne jeden a maximálne tri mesiace od jej prijatia.

Aký je postup pri spätnej väzbe?

Po spracovaní vašej žiadosti dostanete odpoveď buď digitálne, alebo poštou.

Máte právo od nás požadovať opravu príslušných nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov.

Môžete ísť napr. o nesprávne informácie vo vašich kmeňových údajoch, pri ktorých sa v prípade opravy zvyčajne nevyžaduje žiadne ďalšie dokazovanie.

Ak chcete požiadať o zmenu mena, napr. z dôvodu sobáša, je potrebné predložiť doklady preukazujúce túto zmenu.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 17 GDPR. Potom môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak vaše údaje spracujeme na základe vášho súhlasu a tento súhlas odvolávate.

Odporúčame vám, aby ste žiadosť o uplatnenie práva na vymazanie podali po tom, ako ste podali žiadosť o poskytnutie informácií o vašich osobných údajoch. V takom prípade nás pri podávaní žiadosti o vymazanie kontaktujte a uveďte svoju žiadosť a ID žiadosti z predchádzajúcej žiadosti o informácie.

Ak ste predtým nepodali žiadosť o informácie o vašich osobných údajov, chceli by sme vás požiadať o uvedenie vášho dôvodu na vymazanie, a ak je to možné, tak aj konkrétne spracovanie, pričom uveďte aj svoje údaje (aspoň: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia).

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené podmienky čl. 18 GDPR. Ide napríklad o situáciu, keď spochybníte správnosť vašich údajov. Počas trvania overovania správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie spracúvania.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany alebo na základe verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, máte právo namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie. V prípade takéhoto namietania vás žiadame, aby ste nás informovali o dôvodoch namietania spracúvania vašich údajov.
Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. Platí to aj pre profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Pokiaľ je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo plnení zmluvy a vykonáva sa taktiež pomocou automatizovaného spracúvania, máte podľa čl. 20 GDPR právo na získanie vlastných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenos inému spracovateľovi údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať spracúvanie údajov v rozsahu súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Okrem toho máte tiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (napr. krajinskému komisárovi pre ochranu údajov Dolného Saska) na naše spracúvanie vašich údajov. Vo zvyšku sú vám na uplatnenie nárokov k dispozícii občianske súdy.

Vaša kontaktná osoba: odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov

Poštová adresa:         Tel.:   Tel. int.: E-mail:
Poštová adresa: Volkswagen AG Tím na ochranu údajov Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMECKO
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de