Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Ako imate ili ste imali ugovor velikog klijenta sa kompanijom Volkswagen AG ili ste zaposleni kod flotnog ili velikog klijenta kompanije Volkswagen AG i registrovani ste kod nas, na ovoj stranici Vam nudimo pregled Vaših prava u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i kako ih možete ostvariti kod kompanije Volkswagen AG.

Imate pravo da od nas dobijete informaciju o obradi Vaših podataka o ličnosti.

Kako da uputim zahtev?

Da biste uputili zahtev kompaniji Volkswagen AG, imate nekoliko opcija u zavisnosti od zakona. Za zahtev za informacije koristite veb-obrazac.

Na koji način se vrši identifikacija i legitimacija?

Kada primimo vaš zahtev, pokušaćemo da vas identifikujemo pomoću naših sistema. Ako to nije odmah moguće, od nas ćete dobiti zahtev za identifikaciju. Mogućnost identifikacije vam je na raspolaganju 4 nedelje i sprovodi je PostIdent servis našeg partnera Deutsche Post. Više o tome na:

Ako ste podneli zahtev u vezi sa podacima o vozilu, neophodna je legitimacija. U tu svrhu prilikom podnošenja zahteva dostavite odgovarajuću prateću dokumentaciju, kao što su broj šasije i dokaz o vlasništvu.

Koliko dugo traje istraživanje?

Period obrade zahteva je najmanje jedan, a najviše tri meseca od dana prijema.

Kako se dostavlja povratna informacija?

Nakon što vaš zahtev bude obrađen, dobićete odgovor digitalnim putem ili poštom.

Imate pravo da od nas zahtevate ispravku relevantnih netačnih, odn. nepotpunih podataka o ličnosti.

Ovde se može raditi npr. o netačnim informacijama u vašim matičnim podacima, za koje je potrebna ispravka, i obično nisu potrebni dodatni dokazi.

Ako želite da promenite svoje ime, npr. zbog sklapanja braka, potrebna su dokumenta koja dokazuju ovu promenu.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko su ispunjeni preduslovi koji su navedeni u čl. 17 GDPR-a, imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka. Nakon toga možete na primer da zahtevate brisanje Vaših podataka, ukoliko više nisu neophodni u svrhe za koje su prikupljani. Osim toga, ukoliko mi vršimo obradu Vaših podataka na osnovu Vaše saglasnosti, možete zahtevati brisanje ukoliko ste opozvali tu saglasnost.

Preporučujemo vam da podnesete zahtev za ostvarivanje prava na brisanje vaših podataka o ličnosti nakon što nam dostavite informacije. U tom slučaju, uz zahtev za brisanje sa vašim zahtevom dostavite nam i ID zahteva iz prethodnog zahteva za informacije.

Ako prethodno niste tražili informacije, opišite nam svoj zahtev za brisanje, ako je moguće i konkretnu obradu, navodeći svoje podatke (najmanje: ime, prezime, adresa, datum rođenja).

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Imate pravo da zahtevate ograničavanje obrade Vaših podataka, ukoliko su ispunjeni preduslovi iz čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Na primer, to je slučaj kada osporavate tačnost Vaših podataka. Tokom vremena provere tačnosti podataka možete zahtevati ograničenje obrade.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko se obrada zasniva na legitimnom interesu kompanije Volkswagen AG ili trećeg lica, ako je od javnog interesa ili se radi o postupanju po službenom ovlašćenju, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. U slučaju opoziva navedite nam Vaše razloge, zbog kojih zahtevate opoziv obrade podataka.
Pored toga, imate pravo da uložite prigovor u slučaju obrade podataka za potrebe direktnog marketinga. To važi i za profilisanje, ukoliko je ono povezano sa direktnim marketingom.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili radi ispunjavanja ugovora i to se obavlja korišćenjem automatizovane obrade, u skladu sa čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo da svoje podatke dobijete u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prosledite nekom drugom odgovornom licu.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku besplatno opozovete obradu podataka u okviru saglasnosti, tako da ono ubuduće neće važiti.

Na koji način možete da iskoristite ovo pravo?
Za vaš zahtev koristite naš veb-obrazac ili dole navedene podatke za kontakt.

Osim toga, imate pravo da kod nadzornog tela (npr. kod državnog poverenika za zaštitu podataka Donje Saksonije) uložite žalbu povodom naše obrade vaših podataka. U svim ostalim aspektima, za utvrđivanje potraživanja na raspolaganju su vam instrumenti građanskog prava.

Vaš kontakt: Volkswagen služba za brigu o kupcima – Tim za zaštitu podataka

Poštanska adresa:         Tel.:   Tel. int.: Adresa e-pošte:
Poštanska adresa: Volkswagen AG Tim za zaštitu podataka Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMAČKA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) Adresa e-pošte: privacy@volkswagen.de